هزینه زندگی در روسیه

هزینه زندگی در روسیه

هزینه های زندگی در مسکو 5% پایین تر از تهران!!! نگرانیهای یک مسافر ، محصل یا مهاجر در بررسی هزینه های زندگی، هزینه خورد و خوراک، هزینه حمل و نقل، هزینه خرید، هزینه اجاره یا خرید یک واحد مسکونی، خرید ماشین و سوخت آن، همه و همه در این مقاله به تفکیک آمده است.