غذاهای کشور بلغارستان

کشور بلغارستان کشوریست با فرهنگی غنی و آداب رسوم های بسیار، یکی از موضوعاتی که با فرهنگ و تاریخ هر کشوری در ارتباط است غذاهای آن کشور است در این مقاله شما با غذاهای سنتی کشور بلغارستان آشنا می شوید.