دانشگاه سماشکو (یودوکیموف)

دانشگاه سماشکو (یودوکیموف)

دانشگاه سماشکو یا دانشگاه دولتی پزشکی و دندان پزشکی یودوکیموف مسکو