دانشگاه تربیت بدنی و گردشگری مسکو

کشور روسیه یکی از کشورهای مدعی در بیشتر ورزش ها و از بهترین کشورها در زمینه گردشگری است ،به واسطه این برتری یکی از بهترین دانشگاه ها را برای رشته های تربیت بدنی، رشته های ورزشی و گردشگری را در خود جای داده است.