امکان ارزیابی مدارک تحصیلی از دانشگاه های غیر تایید توسط وزارت بهداشت

امکان ارزیابی مدارک تحصیلی از دانشگاه های غیر تایید توسط وزارت بهداشت

سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از فراهم شدن امکان ارزشیابی برای مدارک دانش آموختگان دانشگاه های غیر معتبر در رشته های علوم پزشکی خبر داد و گفت: سه راه پیش پای این گروه قرار گرفت.