امنیت در روسیه

امنیت در روسیه

با جرات میتوان گفت که روسیه یکی از امن ترین کشورهای دنیا به حساب می آید