اطلاعتی که هر دانشجو باید درباره روسیه بداند

اطلاعتی که هر دانشجو باید درباره روسیه بداند

کارت مهاجرت یا immigration card : کارت مهاجرت در واقع مدرکیست که گواهی می کند، دانشجو بصورت قانونی از مرز روسیه عبور کرده و وارد این کشور شده است. به کمک این برگه، تمامی ثبت نام های دانشجو در کشور روسیه صورت میگیرد و بدون داشتن آن قطعا به ایران بازگردانده خواهد شد.