زندگی در خارج

شما از هر روشی که برای مهاجرت اقدام کنید، همواره به اطلاعاتی در مورد کشور مقصد از جمله هزینه های زندگی، فرهنگ آن کشور و آداب و رسوم رایج در جامعه نیاز خواهند داشت. این موارد باعث می شود تا انطباق شما با محیط جدید و شوک فرهنگی ناشی از آن برای شخص متقاضی تسهیل گردد.

مشاوره مهاجرت: