کار در خارج

همه متقاضیان مهاجرت در ابتدا، هدف از مهاجرت خود را کار و فعالیت اقتصادی در کشور مقصد معرفی می کنند. فعالیت شغلی همراه با درآمد شاید بهترین راه مهاجرت و قطعا یکی از سخت ترین ها. دارا بودن شرایط لازم برای دریافت فرصت شغلی و آماده سازی مدارک لازم در این راه اولین قدم مهاجرت در این روش است.

مشاوره مهاجرت رایگان :