سرمایه گذاری در خارج

در سال های اخیر کشورهای اروپایی و کانادا زمینه های جذب سرمایه از کشورهای خارجی را فراهم آورده اند که با توجه به آمار ایرانیان زیادی نیز از این موضوع استقبال نموده اند. متقاضیان این روش معمولا علاوه بر کسب درآمد، به موضوع اخذ اقامت کشور مقصد نیز توجه دارند.

مشاوره مهاجرت: