فرم ارزیابی

شروع ارتباط باموسسه
اطلاعات اولیه متقاضی(یامتاهلین در فرم دوم برای همسر تکمیل می شود ولی شماره موبایل هر دوفرم یکی باشد)
اطلاعات تحصیلی وسوابق کاری
مبنای تصمیم گیری برای شروع امور مهاجرت
انتظارات از جلسه مشاوره و اقدامات قبلی
مشاوره مهاجرت: