هزینه های زندگی در صوفیه ( 11% پایین تر از تهران!)

بررسی هزینه های زندگی، هزینه خورد و خوراک، هزینه حمل و نقل، هزینه خرید، هزینه اجاره یا خرید یک واحد مسکونی، خرید ماشین و سوخت آن، قابل توجه برای مسافران، مهاجران و محصلان.