+982188742806-07      info@nadiaabroad.com

درخواست تماس از موسسه دارم

ویزای کاری آفریقای جنوبی

ویزای کاری آفریقای جنوبی

در سال های اخیر وزارت کشور آفریقای جنوبی به افراد متخصص با مهارت های مورد نیاز کشور اجازه می دهد با ارائه مدارک مناسب بتوانند در افریقای جنوبی کار و زندگی کنند . دولت افریقا جنوبی هر ساله زمینه های مختلف شغلی را شناسایی و مشخص می کند که کشور در آن زمینه ها دارای کمبود نیروی متخصص و با تجربه می باشد به همین جهت این نیروها را از خارج از کشور جذب بازار کار خود می کند تا با این امر موجب آموزش و پرورش نیروی های کشورشود و بتواند بوسیله ی نیروهای متخصص خود باعث رشد اقتصادی کشور خود شود .

ادامه مطلب