+982188742806-07      info@nadiaabroad.com

درخواست تماس از موسسه دارم

استرالیا

استرالیا

استرالیا با نام رسمی کشور مشترک المنافع استرالیا ، بزرگترین کشور اقیانوسیه است و از نظر وسعت ششمین کشور پهناور دنیا به شمار می آید. استرالیا با کشور نیوزیلند از طرف جنوب شرقی با جزیره های سلیمان از طرف شمال شرقی و با اندونزی و جزیره تیمور از شمال همسایه است.

ادامه مطلب